Monday, January 21, 2013

RAVIV စစ္ဆင္ေရး

၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ရက္ၾကာစစ္ပြဲၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္ အီဂ်စ္တပ္မေတာ္သည္ စူးအက္တူးေျမာင္း၏ အေနာက္ ဘက္ကမ္းတြင္ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာတစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ အစၥေရးတပ္ဖြဲ ႔မ်ားသည္လည္း ဆိုင္ႏိုင္းကၽြန္းဆြယ္ကို သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ စစ္မ်က္ႏွာတစ္ခုဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
            အီဂ်စ္တို႔သည္ ဆိုင္ႏိုင္းကၽြန္းဆြယ္အား ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏုိင္ရန္အတြက္ casus bell ဟု အမည္ေပးထား သည္ အမွည့္ေခၽြစစ္ဆင္ေရး (War of Attrition) တစ္ခုဆင္ႏႊဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအေနျဖင့္ စူးအက္ တူးေျမာင္း၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ကမ္းတစ္ဖက္စီတြင္ ၁၉၇၀ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ရက္ေန႔အထိ ၃ ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ၾကာ တုိင္ေအာင္ ရင္ဆုိင္တပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းအမွည့္ေခၽြစစ္ပြဲသည္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသၾကခဲ့ရေသာ ေရရွည္စစ္ပြဲ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ အေျမာက္လက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ရန္သူ႔နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္စီးနင္းမႈ မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အီဂ်စ္တို႔သည္ လူအင္အားႏွင့္ အေျမာက္ပစ္အားတို႔ အေရးပါမႈအေပၚ လြန္စြာအေလးထားခဲ့ပါ သည္။
            အစၥေရးတပ္မေတာ္သည္လည္း Raviv စစ္ဆင္ေရးဟုအမည္ျဖင့္ အီဂ်စ္တို႔၏ ပင္လယ္နီကမ္းရုိးတန္းအား ေပါင္းစပ္လက္ရုံးစစ္ဆင္ေရးတစ္ခုဆင္ႏႊဲ၍ ၀င္ေရာက္စီးနင္းရန္ႏွင့္ စူးအက္တူးေျမာင္းသို႔ အစၥေရးတပ္ဖြဲ ႔၀င္မ်ား ထပ္မံ ေစလႊတ္၍ အီဂ်စ္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားအား တိုက္ထုတ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အစၥေရးတို႔သည္ ရန္သူအားလႊမ္းမိုး၍ အီဂ်စ္တို႔အေန ျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ခံစစ္ေနရာမ်ားတြင္ လံုၿခံဳမႈမရွိဟု ခံစားရသည္အထိ ဖိအားေပးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။
            Raviv စစ္ဆင္ေရးသည္ အဆိုပါအမွည့္ေခၽြစစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္း အစၥေရးတပ္မေတာ္က အီဂ်စ္တို႔အား အႀကီးဆံုးထိုးစစ္ဆင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေျမျပင္စစ္ဆင္ေရးႀကီးျဖစ္ၿပီး စစ္ဆင္ေရးအေျခအေနအား အလွည့္ ေျပာင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ အစၥေရးတို႔သည္ စူးအက္တူးေျမာင္းအား လွ်ဳိ ႔၀ွက္စြာျဖတ္ကူး၍ ဆိုင္ႏိုင္းကၽြန္း ဆြယ္အတြင္းသို႔ သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ ႔ျဖင့္ ထိုးေဖာက္ကာ၀င္ေရာက္စီးနင္းတုိက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ရန္သူ႔ ခံစစ္စည္းေနာက္ရွိ အစၥေရးတို႔၏ စစ္ေျမျပင္အတြင္း ေလေၾကာင္းတုိက္ခိုက္မႈမ်ားအား အႀကီးအက်ယ္ၿခိမ္းေျခာက္ လ်က္ရွိသည့္ ရုရွားလုပ္ေရဒါစခန္းကိုလည္း ဖ်က္ဆီးရန္ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။
            ယင္းစစ္ဆင္ေရးမွာ အမွတ္(၇)သံခ်ပ္ကာတပ္မဟာမွ ကင္းေထာက္တပ္ခြဲမွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴး Ravivက စတင္စိတ္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Abdanႏွင့္ ေရတပ္အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Abraham Botzer တို႔က စီမံခ်က္ေရးဆြဲၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစစ္ဆင္ေရးအား အထူးတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး Baroch Pinko Harel ကို ဦးေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။
            Raviv ၏ အေတြးအေခၚမွာ ၆ရက္ၾကာစစ္ပြဲအတြင္း အီဂ်စ္တို႔ထံမွ သိမ္းပိုက္ရရွိထားေသာ တင့္မ်ားႏွင့္ BTR-50 သံခ်ပ္ကာလူသယ္ယာဥ္မ်ားကို တည္ၾကက္အျဖစ္ ဟန္ေဆာင္အသံုးျပဳသြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ အစၥေရးတပ္ဖြဲ ႔၀င္မ်ားသည္ အဆိုပါတင့္မ်ားႏွင့္ တုိက္ယာဥ္မ်ားအေပၚစီးနင္းလုိက္ပါ၍ အီဂ်စ္စစ္သည္မ်ားဟု ဟန္ေဆာင္ကာ ရန္သူ႔အတြင္းသို႔ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားခ်ီတက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အီဂ်စ္တုိ႔က သတိျပဳမိသြားပါက လွ်ပ္တစ္ျပက္၀င္ေရာက္စီးနင္းမည္ျဖစ္သည္။
            ၄င္းစစ္ဆင္ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္က်ၿပီးသည္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာသင္တန္းေက်ာင္းမွ တင့္တုိက္ယာဥ္အဖြဲ႕သား ၅ဦး ႏွင့္ အမွတ္(၇)သံခ်ပ္ကာတပ္မဟာမွ ေျခလ်င္တပ္ဖြဲ ႔ ၃ဦးတို႔ကို ၄င္းတို႔မသိေသာ တုိက္ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ အတူစတင္ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၄င္းရည္မွန္းခ်က္ စတင္ကတည္းက ထိပ္တန္းလွ်ဳိ ႔၀ွက္အဆင့္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး စစ္သည္မ်ားအား မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ ႔ဆံုခြင့္ကိုပင္ တားျမစ္ခဲ့ပါသည္။ တိုက္ယာဥ္မ်ားအား အီဂ်စ္သဲႏ ၱာရႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ေဆးမ်ားကို သုတ္လိမ္းေပးခဲ့ပါသည္။ စစ္သည္မ်ားအား တုိက္ယာဥ္လႈပ္ရွားစဥ္ ပစ္ခတ္မႈေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ သေဘၤာေပၚမွ တုိက္ယာဥ္ေမာင္းတက္/ေမာင္းဆင္းျပဳလုပ္ျခင္းေလ့က်င့္ခန္း၊ ယာဥ္အေပၚတြင္ အထူးတပ္ဖြဲ ႔မွ အာရပ္စကားေျပာႏုိင္ ေသာ စစ္သည္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႀကိဳတင္ ေထာက္လွမ္းျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းတို႔ကို အေလးထားေလ့က်င့္ေပးခဲ့ပါသည္။
PinKo ၏ တပ္ဖြဲ ႔မွ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမႈ
          ၆ ပတ္အၾကာ ေလ့က်င့္ၿပီးေနာက္ တုိက္ယာဥ္အဖြဲ ႔သား ၅ဦးပါ Tiran တင့္ ၆စီး၊ BTR-50 တုိက္ယာဥ္ ၃စီး၊ ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္ဖြဲ ႔မွ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ ႔မ်ား၊ အမွတ္(၇)သံခ်ပ္ကာတပ္မဟာ၏ ကင္းေထာက္တပ္ခြဲမွ ကင္းေထာက္ တပ္စုတစ္စု၊ အထူးတပ္ဖြဲ ႔မွ စစ္သည္တစ္ဦးႏွင့္ စစ္ဘက္သတင္းေထာာက္တစ္ဦးပါေသာ အဖြဲ႔တို႔အား ဖြဲ ႔စည္း၍ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။
            အီဂ်စ္တို႔ရဲ ႔ မ်က္လံုးအေရာင္ကလြဲၿပီး သူတို႔ရဲ ႔အေၾကာင္းအရာအားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သိရွိေနၿပီး ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ရဲ ႔တပ္ျဖန္႔မႈအခင္းအက်င္း၊ လက္နက္စနစ္မ်ား၊ တုိက္ယာဥ္အေရအတြက္နဲ႔ စခန္းတစ္ခုမွာ ကုလားအုပ္ဘယ္ႏွစ္ ေကာင္ရွိသလဲဆိုတာ စနစ္တက်ေထာက္လွမ္းသိရွိၿပီးျဖစ္တယ္ဟု Harel မွ ၀င့္ၾကြားခဲ့ပါသည္။
            ၄င္းစစ္ဆင္ေရးအတြက္ အစၥေရးတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္-
(က)      ကန္းရိုးတန္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေရေၾကာင္းေရဒါအေျခစိုက္စခန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Abu Darage စခန္းအား စီးနင္း၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္ရန္။
(ခ)       ရုရွားလုပ္ေရဒါစခန္းမ်ားကို တပ္ဆင္ထားၿပီး ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးအေျမာက္တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ဒံုးမ်ား၊ တပ္ရင္းမ်ားပါ၀င္ေသာ Ras Zaafarne စခန္းဌာနခ်ဳပ္အား သိမ္းပိုက္ ရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
Pinko ၏ တပ္ဖြဲ ႔သည္ စက္တင္ဘာလအေစာပိုင္းတြင္ Ras Sudar သို႔ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေထာက္လွမ္းခံရ ျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ ညအခ်ိန္တြင္ လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။ တပ္ဖြဲ ႔၀င္ ၁၃ဦးပါ Shayetet ေရေၾကာင္းကြန္မန္ဒိုတပ္ဖြဲ ႔သည္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔တြင္ Operation Escort အမည္ျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ တပ္ဖြဲ ႔၀င္ ၈ဦးပါ Maiale (pig) ေရေၾကာင္းတပ္ဖြဲ ႔ႏွစ္ခုသည္လည္း တူးေျမာင္း၏တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ေတာ္ပီဒိုမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ထိုးေဖာက္ခဲ့ၿပီး အီဂ်စ္တို႔၏ P-183 ေတာ္ပီဒိုတင္ သေဘၤာႏွစ္စီးကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။
အဆုိပါစစ္ဆင္ေရးမွာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပထမရည္မွန္းခ်က္မွာ ရန္သူ၏ အစၥေရးတုိက္ေလယာဥ္မ်ား ေျမျပင္ဆင္းသက္မႈအား ေႏွာင့္ယွက္ႏုိင္စြမ္းကို ခ်ဳိးႏွိမ္တုိက္ခုိက္ရန္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယရည္မွန္း ခ်က္မွာ အီဂ်စ္တို႔၏ ေျမာက္ဘက္ကမ္းေျခအား အာရုံစိုက္ေနမႈကို ေလ်ာ့က်သြားေရးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း စစ္ဆင္ေရးမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း Pig အဖြဲ ႔မွ အစၥေရးတပ္ဖြဲ ႔၀င္တစ္ဦးက်ဆံုးခဲ့ရသည္။
အဓိကစစ္ဆင္ေရးအား စက္တင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး Pinko တပ္ဖြဲ ႔တြင္ တပ္ဖြဲ ႔ ၀င္ ၁၀၀ဦး၊ တင့္ ၆စီးႏွင့္ BTR-50 သံခ်ပ္ကာတိုက္ယာဥ္ ၅၀စီးတို႔အား စစ္သေဘၤာေပၚတင္ၿပီး စူးအက္တူးေျမာင္းကို စတင္ျဖတ္ကူးခဲ့ပါသည္။
Shayetet 13 တပ္ဖြဲ ႔က ေရွ႕ေျပးကင္းေထာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားၿပီး တုိက္ယာဥ္မ်ားကမ္းကက္ရမည့္ေနရာအား ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနရာအတြင္း လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ ႔၏ အနီးအနားလမ္းေပၚတြင္ အီဂ်စ္သံခ်ပ္ကာတုိက္ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာေနသည္ကို ေတြ ႔ျမင္ေနရေသာ္လည္း Pinko တပ္ဖြဲ ႔က တိတ္ဆိတ္စြာ ကမ္းတက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္ျခင္း မျပဳရန္တားျမစ္ခဲ့ပါသည္။
Pinko တပ္ဖြဲ ႔သည္ ကမ္းတက္ေရယာဥ္ ၃စီးအား ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး မနက္ ၃း၃၇နာရီတြင္ ကမ္းတက္ရန္ လွ်ဳိ ႔၀ွက္ အေျခစိုက္စခန္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေနရာယူႏုိင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါကမ္းတက္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ E1 Hufair သည္ ပထမ ရည္မွန္းခ်က္၏ ေျမာက္ဘက္ကီလုိမီတာ ၂၀အကြာတြင္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းကမ္းတက္ရသည့္ေနရာသည္ လြန္စြာ ဆိုးရြားလြန္းေနၿပီး ျမင့္မားေသာေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ တူးေျမာင္းေရျပင္အၾကားတြင္ ရွိပါသည္။ အဆိုပါေရျပင္သည္လည္း အီဂ်စ္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားကင္းလွည့္ရာ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လြန္စြာနီးကပ္ပါသည္။
ေအာင္ျမင္စြာ ကမ္းတက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အီဂ်စ္တပ္ဖြဲ ႔၀င္မ်ားေျမာက္ဘက္မွ စစ္ကူမ်ားမေရာက္လာႏိုင္ရန္ အတြက္ အဆုိပါကင္းေထာက္လမ္းေၾကာင္းအား ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသည္။ Pinko ၏ တပ္ဖြဲ ႔မ်ားသည္ အေျခစိုက္စခန္းမွ ေက်ာ္လြန္ကာ ၄င္းတို႔၏ ပထမရည္မွန္းခ်က္ရွိရာ ေတာင္ဘက္သို႔ ခ်ီတက္လာခဲ့ပါသည္။
Ras Zaafarne သို႔ သြားရာလမ္း
အစၥေရးစစ္ေၾကာင္းသည္ လမ္းမေပၚတြင္ လ်င္ျမန္စြာခ်ီတက္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ခ်ီတက္စဥ္ အီဂ်စ္တုိက္ယာဥ္ မ်ားအား စတင္ျမင္ေတြ ႔ရေသာ္လည္း Pinko က သူ၏စစ္သည္မ်ားအား ပစ္ခတ္ျခင္းမလုပ္ရန္တားျမစ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔ အေနျဖင့္ လမ္းက်ဥ္းကေလးတြင္ရွိေနစဥ္ ပိတ္ဆို႔မႈမျဖစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ Pinko သည္ သူ၏စစ္သည္မ်ား အား အီဂ်စ္တင့္မ်ား ၄င္းတို႔အေရွ႕ေက်ာ္သြားသည္အထိ ေစာင့္ရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ေက်ာ္သြားၿပီးေနာက္ အီဂ်စ္တင့္စစ္ေၾကာင္း ၏ ေနာက္ဆံုးတင့္မ်ားကို ပစ္ခတ္ရန္အမိန္႔ေပးထားပါသည္။ အရန္ဆီႏွင့္ အရန္ခဲယမ္းမ်ားစြာ တင္ေဆာင္ထားေသာ Pinko တပ္ဖြဲ ႔သည္ ေတာင္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတုိက္ခုိက္ေရးတပ္ဖြဲ ႔အေနျဖင့္ မည္သည့္ခုခံမႈ မ်ားကိုမွ မႀကံဳေတြ ႔ခဲ့ရေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖတ္ေတာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ကမ္းတက္ခဲ့ သည့္ ေနရာ၏ေျမာက္ဘက္ကီလိုမီတာအကြာတြင္ အီဂ်စ္သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ ႔မ်ားအား ပိတ္ဆို႔ထားႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ထိုမနက္တြင္ အလင္းေရာင္စတင္ျမင္ရသည္ႏွင့္ အစၥေရးေလတပ္ဖြဲ ႔သည္ အဆုိပါတိုက္ခုိက္ေရးအဖြဲ ႔အား အကူေပးႏုိင္ရန္ စတင္ပ်ံသန္းခဲ့ၿပီး Pinko တပ္ဖြဲ ႔က Abu Durage စခန္းသို႔မေရာက္မီမွာပင္ Ras Zaafarne ရွိ ေရဒါ စခန္းႏွင့္ ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ဒံုးတည္ေနရာမ်ားကို ေလေၾကာင္းမွ တုိက္ခုိက္၍ ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
Pinko တပ္ဖြဲ ႔သည္ Abu Durage သုိ႔ မနက္ ၆း၁၂ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး မိနစ္ ၂၀အတြင္း စခန္းအား သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ၄င္းေနရာႏွင့္ ၃၂ကီလိုမီတာအကြာရွိ တူးေျမာင္း၏တစ္ဖက္ကမ္းမွ ပစ္ခတ္ကာ ပစ္ကူေပးခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္လည္း စခန္းရွိအေဆာက္အဦမ်ားေပၚသို႔ တုိက္ရိုက္ထိမွန္ေအာင္ ပစ္ခတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ Pinko တပ္ဖြဲ ႔က စခန္းအား ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔တာ၀န္မွာ ရန္သူအားတုိက္ခိုက္ျခင္းထက္ လမ္းေၾကာင္းေထာက္လွမ္း၍ ရွင္းလင္းရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းတို႔တြင္လည္း လက္နက္ငယ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ ၅၀၀အကြာ အေ၀းအတြင္းသာ ထိေရာက္ႏိုင္သည့္ တင့္ဖ်က္လက္နက္မ်ားရွိလာေၾကာင္း စာေရးသူ Lawrence Moores က ေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။
            ယင္းတုိက္ပြဲသည္ တစ္ခုတည္းေသာ တုိက္ခ်င္းပစ္အေျမာက္ပစ္ကူေပးသည့္ သမိုင္း၀င္တိုက္ပြဲတစ္ခု လည္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ စူးအက္တူးေျမာင္းသည္ အာဖရိကႏွင့္ အာရွနယ္စပ္ၾကားတြင္ တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
၄င္း၏တပ္ဖြဲ ႔မွ Abu Durage အခန္းအား ရွင္းလင္းသိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ Pinko သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈအကူ အညီမ်ားကို ထပ္မံေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ တင့္မ်ားအေရအတြက္ ခဲယမ္းက်ည္မ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရစစ္သည္တစ္ဦးအား သယ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာေနရာသို႔ မနက္ ၈း၃၀နာရီအခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိတစ္ဦးသည္ Pinko ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို မနာခံဘဲ ၄င္း၏ BTR သံခ်ပ္ကာတုိက္ယာဥ္မွ ထြက္၍ ပ်က္စီးသြားေသာ ေရဒါ၏အပိုင္းအစမ်ားကို လုိက္လံေကာက္ယူရာတြင္ အီဂ်စ္စစ္သည္ တစ္ဦး ပစ္ခတ္၍ လက္တြင္အေသးစားဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။
ေထာက္ပံ့ျဖည့္တင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ Pinko ၏ တပ္ဖြဲ ႔မ်ားသည္ သူ၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ Ras Zaafarne စခန္းသို႔ဆက္လက္ခ်ီတက္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ရန္သူခုခံမႈနည္းေသာ Ras Zaafarne စခန္း၏ ေတာင္ဘက္မွ အမွတ္(၁၀၉)ေလယာဥ္အုပ္ခြဲ၏ Skyhawks တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၏ အနီးကပ္ေလ ေၾကာင္းပစ္ကူေပးမႈႏွင့္အတူ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါေရဒါအေျခစုိက္စခန္းသို႔ ပထမဆံုး၀င္ ေရာက္တုိက္ခုိက္စဥ္တြင္ပင္ Skyhawk တိုက္ေလယာဥ္တစ္စီး ဆံုးရႈံးခဲ့ၿပီး တိုက္ေလယာဥ္မွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴး Hagai Ronen သည္ ေလထီးျဖင့္ စူးအက္တူးေျမာင္းတြင္ ခုန္ခ်ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔အထိ ၄င္းအား ရွာေဖြ၍ မေတြ ႔ရေပ။
Pinko တပ္ဖြဲ ႔မွ Ras Zaafarne စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေရဒါအေျခစိုက္စခန္းမ်ားမွာ ဗံုးႀကဲတုိက္ခုိက္ခံရမႈ ေၾကာင့္ မီးေလာင္ပ်က္စီးကာ ေကာင္းကင္သို႔ မီးခိုးတလူလူထြက္လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ရန္သူစစ္သည္မ်ားသည္လည္း စတင္ထြက္ေျပးၾကၿပီး အခ်ဳိ ႔မွာ ေတာင္ကုန္းမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ ႔မွာ ေရထဲသို႔လည္းေကာင္း၊ ကစဥ္ကလ်ားျဖင့္ ထြက္ေျပးသြားၾကသည္။ Pinko သည္ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးသြားေသာ ရန္သူတပ္ဖြဲ ႔အား တင့္မ်ားျဖင့္ လိုက္္လံပိတ္ဆို႔ တိုက္ခုိက္ေစၿပီး စခန္းအတြင္းသို႔လည္း တပ္ဖြဲ ႔ငယ္ႏွစ္ခုျဖင့္ ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းေစခဲ့သည္။
ေျခလ်င္တပ္ဖြဲ ႔၀င္မ်ားသည္ ေရဒါအေဆာက္အဦမ်ားအား ဒိုင္းနမိုင္းမ်ားတပ္ဆင္၍ အလံုးစံုေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့ ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ Pinko တပ္ဖြဲ ႔သည္ အဆုိပါစခန္းမွ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာ၍ ေနာက္ထပ္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ တပ္ဖြဲ ႔အား ျပန္လည္စုစည္းခဲ့သည္။ စီမံခ်က္အရ ၄င္းတို႔၏ တင့္မ်ားႏွင့္ BTR တုိက္ယာဥ္မ်ားအား ပံုဖ်က္ဖံုးကြယ္ထား၍ ညအခ်ိန္ တြင္ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ တူးေျမာင္း၏အေရွ႕ဘက္ျခမ္းသို႔ ျပန္လည္ျဖတ္ကူးလာရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ Rus Sudur စခန္းမွ စစ္ဆင္ေရးအား ကြပ္ကဲေနသည့္ Abdan သည္ အစၥေရးတပ္ဖြဲ ႔မ်ားအား ေန႔အခ်ိန္အတြင္းမွာပင္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ျမန္ျမန္ျပန္ လည္ဆုတ္ခြာလာရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔အစီအစဥ္ေျပာင္းရျခင္းမွာ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းႏွစ္ခုရွိပါသည္။ ပထမ တစ္ခ်က္မွာ အီဂ်စ္တို႔အေနျဖင့္ အစၥေရးတပ္ဖြဲ ႔၏ လႈပ္ရွားမႈအား ေလေၾကာင္းမွ တုိက္ခုိက္မည့္လကၡဏာမေတြ ႔ရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယမွာ ကီလိုမီတာ ၅၀အကြာအေ၀းအထိ တုိက္ခိုက္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ တုိက္ယာဥ္မ်ားမွာ မည္ သည့္နည္းပညာျပႆနာမ်ားမွ မျဖစ္ေသး၍ အီဂ်စ္ပိုင္နက္တြင္ ဆက္လက္ေနရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ အစီအစဥ္ေျပာင္းလဲမႈအမိန္႔အာဏာလက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ Pinko သည္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသေဘၤာတင္ရန္ သတ္ မွတ္ထားသည့္ ေတာင္ဘက္ေနရာသို႔ စတင္ထြက္ခြာလာခဲ့သည္။
ထိုသို႔ေတာင္ဘက္သို႔ ဆုတ္ခြာရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ အီဂ်စ္တို႔၏ ခ်ိန္းတပ္သံခ်ပ္ကာလူသယ္ယာဥ္တပ္စုသည္ အစၥေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ပိတ္ဆို႔တုိက္ခုိက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေခ်မႈန္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ကမ္းတက္မည့္ေနရာ အေရာက္တြင္ တင့္မ်ားသည္ အတားအဆီးႏွင့္ အကာအကြယ္ေနရာတစ္ခုအား တည္ေဆာက္၍ ေရတပ္မွစစ္သေဘၤာ မ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ပါသည္။
စစ္ပြဲၿပီးေနာက္အေျခအေန အကြာအေ၀းအထိတုိင္ မည္သည့္အေႏွာင့္အယွက္မရွိပဲ ၉နာရီအၾကာ အီဂ်စ္ပိုင္ နယ္ထဲလႈပ္ရွားခဲ့ၿပီးေနာက္ Pinko တပ္ဖြဲ ႔သည္ အမွတ္(၁၁) Flotina တပ္ဖြဲ ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ Pinko သည္ Ras Zaafarne စခန္းမွ တူးအက္တူးေျမာင္း၏ အစၥေရးဘက္ကမ္းမွ Ras Sudar စခန္းသို႔ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ တုိက္ပြဲၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ အီဂ်စ္တပ္မေတာ္သည္ စုစုေပါင္း ၁၀၀ဦးခန္႔ က်ရႈံုးခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတြင္ အႀကံေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ ဆိုဗီယက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး၊ တုိက္ယာဥ္ ၇၀စီး၊ BTR တိုက္ယာဥ္ ၃စီး၊ တယ္လီဖုန္းတုိင္ ၂၇ခုႏွင့္ ေရဒါႏွစ္ခုတို႔ လည္း ပ်က္စီးဆံုးရႈံးခဲ့သည္။
ေနာက္တစ္ေန႔မွပင္ ကိုင္ရုိၿမိဳ ႔ရွိ အီဂ်စ္သမၼတနန္းေတာ္မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ သတင္းမ်ားသည္ စူးအက္ တူးေျမာင္းသို႔ ပထမဆံုးေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ သတင္းမ်ားအရ အဆုိပါစီးနင္းတိုက္ခုိက္ခံရမႈေၾကာင့္ အီဂ်စ္သမၼတ Abdel Nasser အား အံ့ၾသတုန္လႈပ္၍ စိတ္ဆိုးေဒသထြက္ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သူသည္ ႏွလံုးေရာဂါပင္ ရရွိၿပီး ၁၀ရက္အၾကာ ေဆးကုသမႈမ်ား ခံယူခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ေနာက္ Nasser သည္ ၾကည္းတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Ahmad Ismail Ali ၊ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Fouad Abu Zikry၊ပင္လယ္နီစစ္ေဒသမွဴးႏွင့္ အျခားအရာရွိ မ်ားစြာ အား ရာထူးမွထုတ္ပယ္ခဲ့ပါသည္။
BTR-50တိုက္ယာဥ္

No comments:

Post a Comment